ტექსტის დამატება

გამარჯობათ იმის მერე რაც პ.ს ში გავიდა თქვენზე გადაცემა დავათვარიელე თქვენი გვერდი და ძალიან გარიბია მათემატიკაზე ინფორმაციით მინდა ეს ინფორმაცია შევიტანო წიგნიდან და როგორ მოვიქცე? ანუ წყაროს ადგილას მიუთითო წიგნის ავტორები და ეს საკმარისია?

სტატიის წერის დროს გააკეთე სექცია ლიტერატურა და იქ ჩასვი ავტორები, თუ ძალიან გაუგებარია, მერე აგიხსნი როგორ უნდა გააკეთო. ისე, ოდნავ თუ შეცვლი ტექსტს გარგი იქნება, ისე ”თქვენი” ცუდი სიტყვაა :)) რადგან ვიკიპედია ზუსტად ისევეა შენი, როგორც ჩვენი :) --გიგა პასუხი 20:40, 6 ოქტომბერი 2008 (UTC)

წერილი

არ ვიცი კონკრეტულად ვის მივმართო მაგრამ რადგანაც ვხედავ საჭიროება გაქვთ თარჯიმნების,გთავაზობთ ჩემს დახმარებას.ვარ ესპანისტი და სიამოვნებით დაგეხმარებოდით სტატიების ესპანურიდან ქართულად და პირიქით თარგმნაში.და საერთოდ ცოტა ინფორმაციაა ესპანურენოვნი ქვეყნების კულტურის შესახებ.ნინო .ჩემი მეილია ninobruja@yahoo.es

პასუხი გავეცი პირად გვერდზე - ალ-ო      @ 19:52, 31 ოქტომბერი 2008 (UTC)

მინდა შემოგთავაზოთ წინადადება და თქვენ ტელეფონს ვერ ვპოულობთ დაგვიკავშირდით ელფოსტაზე mpi@gol.ge

biWebo, me Tqveni xSiri momxmarebeli var. agreTve xSirad viyeneb odnoklssnikirus. vici rom es saiti saqarTveloSi erT-erTi yvelaze popularuria. da miuxedavad amisa, maT gabedes da afxazeTi calke saxelmwifoTa siaSi Seiyvanes. me saitis SeqmnaSi gamoucdeli var da SeiZleba Tqven SeqmnaT msgavsi qarTuli saiti?