ექვივალენტობის მიმართება

მათემატიკაში, ექვივალენტობის მიმართება რაიმე სიმრავლე -ზე არის ამ სიმრავლის ელემენტებს შორის ისეთი მიმართება R, რომ შესაძლებელია სიმრავლის ჯგუფებად დაყოფა ისეთნაირად, რომ ამ ჯგუფებს შიგნით ყველა ელემენტს შორის მიმართება სრულდებოდეს, ხოლო სხავდასხვა ჯგუფის ელემენტებს შორის მიმართება არ სრულდებოდეს.

იმისათვის რომ მიმართება R იყოს ექვივალენტობის მიმართება საჭიროა სამი პირობა სრულდებოდეს

1) სიმეტრიულობა:

2) რეფლექსიურობა (თავის თავთან მიმართებაში ყოფნა):

3) ტრანზიტულობა (გადაცემითობა):