დოქტრინა (ლათ. doctrina, სწავლება) - სახელმძღვანელო აზრების ან გამონათქვამების სისტემა; მთავარი თეორიული პრინციპი.

პოლიტიკურ მეტყველებაში (განსაკუთრებით აშშ-ში) დოქტრინა ნიშნავს პოლიტიკური კურსის მთავარ მიმართულებას (იხ. აშშ-ის პრეზიდენტების დოქტრინები).