თუ სისტემის შემადგენელი ელემენტების რაოდენობა ექსპონენციალურად კლებულობს, მაშინ t დროის შემდეგ დარჩენილი ელემენტების რაოდენობა შეიძლება გამოისახოს ფორმულით, რომელიც ხარისხის მაჩვენებელში შეიცავს λ მუდმივას, რომელსაც დაშლის მუდმივა ეწოდება:

λ დაშლის მუდმივასა, სისტემის ელემენტის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობასა () და ნახევრად დაშლის პერიოდს () შორის არსებობს ასეთი ურთიერთკავშირი:

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება