გამმეორებელი

გამმეორებელი (ინგ. Repeater) წარმოადგენს უმარტივეს საკუმუნიკაციო მოწყობილობას. მის საშუალებით ხდება ქსელის ერთი სეგმენტიდან მოსული სიგნალების მეორე სეგმენტში გადაცემა, რომელიც გამოიყენება ლოკალური ქსელის სხვადასხვა სეგმენტების ერთმეთთან დასაკავშირებლად ქსელს საერთო გაზრდის მიზნით.