გამმეორებელი (ინგ. Repeater) წარმოადგენს უმარტივეს საკუმუნიკაციო მოწყობილობას. მის საშუალებით ხდება ქსელის ერთი სეგმენტიდან მოსული სიგნალების მეორე სეგმენტში გადაცემა, რომელიც გამოიყენება ლოკალური ქსელის სხვადასხვა სეგმენტების ერთმეთთან დასაკავშირებლად ქსელს საერთო გაზრდის მიზნით.