ხელადასითხის საწყაო ერთეული ძველ საქართველოში. შეესაბამებოდა 1,5-1,8 ლიტრს. თეიმურაზ ბატონიშვილის ცნობით ერთი ხელადა ნახეცარი თუნგის ტოლი იყო. ხელადაში ორი ჩარექა ჩადიოდა. ასევე არსებობდა ერთჩარექიანი ხელადებიც. ხელადა დამოწმებულია კახეთისა და ზემო იმერეთის ეთნოგრაფიულ ყოფაში.

ლიტერატურა რედაქტირება