შემოქმედის ღვთისმშობლის ხატი

შემოქმედის ღვთისმშობლის ხატი — ღვთისმშობლის ორი ხატი შემოქმედის მონასტრიდან.

პირველი ხატი რედაქტირება

1873 წელს ღვთისმშობლის ხატი (0,9x0,61 მ.) პირველად ინახულა და აღწერა დიმიტრი ბაქრაძემ, 1890 წელს გამოაქვეყნა თავის შრომაში ნიკოდიმ კონდაკოვმა. ხატი შეტანილი აქვს თავის კატალოგში დიმიტრი ერმაკოვსაც (№122 და 13460).

ხატს ზემოდან ჰქონდა მრავალი ასომთავრული წარწერა, რომელშიც მამია II გურიელი და მისი თანამეცხედრე თინათინია მოხსენიებული.

ხატზე უკანა მხარეს დატანილი იყო მხედრული წარწერა:

 
„ქ჻ ეჰა: საშინელო჻ და შვიდთა ცათა჻ უმაღლესო ქერობინთა უწმიდესო჻ და სერობინთა჻ უზეშთაესო჻ ყოველთა წინასწარმეტყველთაგან჻ დედად ღთისად: მოსწავებულო჻ ქალწულო჻ დედოფალო჻ ღთის: მშობელო჻ მოგიჭედინეთ: ხატი჻ სახისა: თქვენისა: ოქროთა: მურასად: თვალითა: და მარგალიტითა ჩვენ჻ სასოებით მმონდობილმან჻ ცვა: ფარვათა჻ თქვენთამან჻ დედოფალმან჻ ათაბაგის: ქალმან: ბატონმან თამარ: თანა: მეცხედრემან: გურიელისა჻ ვახტანგისამან჻ და დავასვენეთ: შემოქმედს: საფლავსა: ზედან: გურიელისა: ვახტანგისასა჻ დახსნად: სულისა: მისისათვის: დღესა: მას: დიდსა჻ განკითხვისათვის და შესანდობლად: და ძისა: ჩემისა: გურიელისა჻ ბატონისა჻ ქაიხოსროსათვის: სადღეგრძელოდ჻ მხედრობისა჻ და ჴელმწიფობისა჻ მისისა: წარსამართებელად: და დასამკვიდრებლად჻ შეიწირე: შენ: ყდ: წმიდაო: დედოფალო: ღთის მშობელო: ვითარცა჻ ძემან჻ შენმან჻ სამნი჻ იგი჻ მწვლილნი჻ ქვრივისანი჻ და გვასმინე: ჴმა: იგი: სანატრელი: მოვედით჻ კურთხეულნო: მამისა: ჩემისანო჻ ამ წუთს: სოფელსა: დღე: გრძელობა: და სინანული: მაღრსე: და დაუსრულებელი: დღე: აბრაამის჻ წიაღთა: შინა: დამიმკვიდრე჻“

წარწერაში მოხსენიებულნი არიან: ვახტანგ I გურიელი, მისი მეუღლე ქაიხოსრო II ათაბაგის ასული თამარი და ძე ქაიხოსრო I გურიელი.

მეორე ხატი რედაქტირება

1873 წელს ღვთისმშობლის ხატი პირველად ინახულა და აღწერა დიმიტრი ბაქრაძემ, 1890 წელს გამოაქვეყნა თავის შრომაში ნიკოდიმ კონდაკოვმა. ხატი შეტანილი აქვს თავის კატალოგში დიმიტრი ერმაკოვსაც (№120).

ლიტერატურა რედაქტირება