უწყვეტობა — ცნება მათემატიკაში, უპირველეს ყოვლისა ანალიზში და ტოპოლოგიაში. ინტუიციურად ფუნქციის უწყვეტობა ნიშნავს, რომ მისი არგუმენტის მცირე ცვლილება გამოიწვევს ფუნქციის მნიშვნელობის მცირე ცვლილებას.