სურათის სინთეზის სფეროში ტექსტურა არის ორ განზომილებიან სისტემაში, პიქსელების ერთობლიობა, რომელსაც თან დაურთავენ ზედაპირს და 3-განზომილებიან სისტემის მოცულობას. გამარტივებისას შეიძლება დაამსგავსონ პლასტიკურ და დრეკად ფურცელს, რომელსაც გამოიყენებენ 3-განზომილებიან სივრცეში გეომეტრიული გარდაქმნის აღწერისას, რომელსაც განიცდის ფურცლის თითოეული პიქსელი, რათა თანდაურთონ 3-განზომილებიანი სივრცის სურათის ელემენტზე. ამგვარად 3-განზომილებიან სივრცეში დამუშავებული პიქსელს ჰქვია texel.

ტექსტურით დაფარული კუბის გამოსახულება კამათლის შესადგენად

ტექსტურა შეიძლება ალგორითმის საშუალებით იყოს ანალიტიკურად განსაზღვრული (პროცედურული სტრუქტურა) ან იყოს შედგენილი პიქსელების ცხრილით (მაგ., სურათი bitmap). ხშირად ის აუცილებელია გაფილტვრის ალგორითმის ან გაფილტრული ტექსტურის (mipmap) გამოყენების ვიზუალური მიზეზებისათვის, რომლებივ სურათის დაგლუვების საშუალებას იძლევიან.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება