სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი – სხვა ენები