ვიკიპედია:Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported ლიცენზიის ტექსტი: განსხვავება გადახედვებს შორის

წინამდებარე ლიცენზიის პირობები არ არის გამიზნული იმისათვის, რომ შეამციროს, შეზღუდოს ან აკრძალოს ნებისმიერი გამოყენება, რომელიც თავისუფალია საავტორო უფლებების ან იმ უფლებებისგან, რომლებიც წარმოიშობა შეზღუდვების ან გამონაკლისებისგან, რომელიც დაკავშირებულია საავტორო უფლების დაცვის მიზნით საავტორო სამართლის ან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
==<span id="3"></span>3. ლიცენზია უფლებას რთავს==
წინამდებარე ლიცენზიაში წარმოდგენილი წესებსა და პირობების გათვალისწინებით, ლიცენზიარი პირს ანიჭებს საერთაშორისო, როიალტისგან გათავისუფლებულ, არა-ექსკლუზიურ, მუდმივმოქმედ (შესაბამისი კანონმდებლობით განსაზღვრული ვადით) ლიცენზიას, რათა ისარგებლოს ქვემოთ მოცემული უფლებებით ნაწარმოების გამოყენებისას: