ვიკიპედია:Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported ლიცენზიის ტექსტი: განსხვავება გადახედვებს შორის

<li id="1.j">'''„საჯაროდ შესრულება“''' - ნაწარმოების საჯაროდ, მაყურებლის წინაშე შესრულება და ნაწარმოების საშუალებით მაყურებელთან კომუნიკაცია ნებისმიერი ფორმით ან საშუალებით, მათ შორის სადენიანი და უსადენო მოწყობილობებით ან ციფრული საჯარო შესრულებით; ნაწარმოების გასაჯაროვება იმგვარად, რომ მაყურებელს მის მიერ დამოუკიდებლად არჩეული ადგილიდან ჰქონდეს წვდომა ამ ნაწარმოებზე; ნაწარმოების შესრულება მაყურებლის წინაშე ნებისმიერი ფორმით ან საშუალებით და კომუნიკაცია შესრულების მაყურებელთან, მათ შორის ციფრული შესრულებისა; ნაწარმოების გადაცემა და განმეორებით გადაცემა ნებისმიერი საშუალებით, მათ შორის ნიშნებით, ხმებითა და სურათებით.</li>
<li id="1.k">'''„რეპროდუცირება“''' - ნაწარმოების ასლების დამზადება ნებისმიერი ფორმით, განურჩევლად ხმოვანი და ვიზუალური ჩანაწერებისა. ასევე ნაწარმოების გამრავლება, შესრულების ან ფონოგრამის ციფრული სახით ან ნებისმიერი სხვა ელექტრონული სახით შენახვის გზით.</li></ol>
==<span id="2"></span>2. სამართლიანი გარიგების უფლებები==
წინამდებარე ლიცენზიის პირობები არ არის გამიზნული იმისათვის, რომ შეამციროს, შეზღუდოს ან აკრძალოს ნებისმიერი გამოყენება, რომელიც თავისუფალია საავტორო უფლებების ან იმ უფლებებისგან, რომლებიც წარმოიშობა შეზღუდვების ან გამონაკლისებისგან, რომელიც დაკავშირებულია საავტორო უფლების დაცვის მიზნით საავტორო სამართლის ან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
==<span id="3"></span>3. ლიცენზია უფლებას რთავს==