ვიკიპედია:Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported ლიცენზიის ტექსტი: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
<ol type="a">
<li id="1.a">'''„ადაპტაცია“''' - ნაწარმოები, რომელიც დაფუძნებულია ნაწარმოებზე ან ნაწარმოებსა და მანამდე არსებულ ნაწარმოებზე, როგორიცაა თარგმანი, ადაპტაცია, გადამუშავებული ნაწარმოები, მუსიკალური არანჟირება ან ლიტერატურული ან სახელოვნებო ნაწარმოების სხვაგვარი ცვლილება, ან ფონოგრამა ან შესრულება და რომელიც მოიცავს კინომატოგრაფიულ ადაპტაციებს ან ნებისმიერი სხვა ფორმას, რომლითაც ნაწარმოები შეიძლება გადამუშავდეს, გადაკეთდეს ან ადაპტირდეს, ნებისმიერი ისეთი ფორმით, რომ შეცნობადი იყოს მისი წარმოშობა ორიგინალი ნაწარმოებისგან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ნაწარმოები წარმოადგენს კრებულს, რაც აღნიშნული ლიცენზიის მიზნებისათვის, ადაპტაციად მიჩნეული ვერ იქნება. ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად, თუკი ნაწარმოები მუსიკალური ნაწარმოები, შესრულება ან ფონოგრამაა, ნაწარმოების სინქრონიზაცია მოძრავი სურათის პარალელურად („სინქრონიზება“) წინამდებარე ლიცენზიის მიზნებისათვის ჩაითვლება ნაწარმოების ადაპტაციად.</li>
<li id="1.b">'''„კრებული“''' - ლიტერატურულ და სახელოვნებო ნაწარმოებთა კრებული, როგორიცაა ენციკლოპედიები და ანთოლოგიები, ან შესრულებები, ფონოგრამები ან გადაცემები, ან სხვა ნაწარმოებები ან საგანი, გარდა ნაწარმოებებისა, რომლებიც მოცემულია ქვემოთ, სექცია 1(f)-ში და რომლებიც თავიანთი შინაარსის შერჩევისა და აღწერის საფუძველზე წარმოადგენენ ინტელექტუალურ საკუთრებას, რომლითაც ნაწარმოები წარმოდგენილია თავისი სრული და შეუცვლელი ფორმით ერთ ან მეტ სხვა შეტანილ [ნაწარმოებთან] ერთად, რომელთაგან თითოეული წარმოადგენს ცალკეულ და დამოუკიდებელ ნაწარმოებს, რომელიც ერთ მთლიანობადაა მოქცეული. ნაწარმოები, რომელიც კრებულს წარმოადგენს ადაპტაციად (როგორც ეს ქვემოთაა განსაზღვრული) არ ჩაითვლება ამ ლიცენზიის მიზნებისათვის.</li>
<li id="1.c">'''Creative Commons-თან თავსებადი ლიცენზია '''- ლიცენზია, რომელიც განთავსებულია https://creativecommons.org/compatiblelicenses-ზე და დამტკიცებულია Creative Commons-ის მიერ, როგორც ამ ლიცენზიის არსებითად ეკვივალენტური ლიცენზია და აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს: (i) შეიცავს პირობებს, რომლებსაც აქვთ იგივე მიზანი, მნიშვნელობა და ეფექტი, რაც ამ ლიცენზიას გააჩნია. (ii) აშკარადაა დადასტურებული ლიცენზიის გავრცელება იმავე ლიცენზიის ქვეშ შექმნილი ნაწარმოებების ადაპტაციების ლიცენზირებას ან საავტორო უფლებების კორპორაციის იურისდიქციაში შემავალი სხვა იმგვარი ლიცენზიის საშუალებით, რომლის ელემენტებიც ამ ლიცენზიის ელემენტებს ემთხვევა.</li>
<li id="1.d">'''„გავრცელება“''' - გაყიდვის ან საკუთრების უფლების სხვაგვარი გადაცემის ფორმით ნაწარმოების ან ადაპტაციის, ორიგინალის ან ასლის საჯაროდ ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.</li>
<li id="1.e">'''„ლიცენზიის ელემენტები“''' - ლიცენზიარის მიერ არჩეული და ამ ლიცენზიის სათაურში მითითებული მაღალი დონის სალიცენზიო ატრიბუტები: წყაროს მითითება და გავრცელების პირობების უცვლელობა.</li>
<li id="1.f">'''„ლიცენზიარი“''' - ფიზიკური პირი, ფიზიკური პირები, იურიდიული პირი ან იურიდიული პირები, რომლებიც სთავაზობენ ნაწარმოებს, ამ ლიცენზიის პირობების შესაბამისად.</li>
<li id="1.g">'''„პირვანდელი ავტორი“''' - ლიტერატურული ან სახელოვნებო ნაწარმოების შემთხვევაში, ფიზიკური პირი, ფიზიკური პირები, იურდიული პირი ან იურიდიული პირები, ვის მიერაცაა ეს ნაწარმოები შექმნილი. ან თუ შემქმნელი ფიზიკური ან იურიდიული პირის დადგენა შეუძლებელია, გამომცემელი. დამატებით, (i) შესრულების შემთხვევაში, მსახიობები, მომღერლები, მუსიკოსები, მოცეკვავეები და სხვა პირები, ვინც თამაშობენ, მღერიან, წარადგენენ, კითხულობენ, მონაწილეობენ, ინტერპრეტირებენ ან რაიმე სხვა სახით ასრულებენ ლიტერატურულ ან სახელოვნებო ნაწარმოებს, ან ფოლკლორის სახეებს. (ii) ფონოგრამის შემთხვევაში პროდიუსერი - იქნება ეს ფიზიკური ან იურდიული პირი - ვინც პირველი ჩაწერს შესრულების ხმას, ან სხვა სახის ხმებს. (iii) გადაცემის შემთხვევაში ორგანიზაცია, რომელიც გადასცემს მაუწყებლობას.</li>
<li id="1.h">'''„ნაწარმოები“''' - ლიტერატურული და/ან სახელოვნებო ნაწარმოები გავრცელებული წინამდებარე ლიცენზიის პირობების შესაბამისად, შეზღუდვის გარეშე ნებისმიერ ნაწარმოებზე ლიტერატურულ, სამეცნიერო თუ სახელოვნებო დარგში, განურჩევლად გამოხატვის საშუალებისა და ფორმისა, მათ შორის ციფრული ფორმითაც, ისეთი როგორიცაა წიგნი, პამფლეტი ან სხვა სახის ჩანაწერი. ლექცია, მიმართვა, ქადაგება ან ამ სახის სხვა ნაწარმოები. დრამატული ან დრამატულ მუსიკალური ნაწარმოები. ქორეოგრაფიული ან პანტომიმური ნაწარმოები; მუსიკალური კომპოზიცია ტექსტით ან ტექსტის გარეშე; კინემატოგრაფიული ნაწარმოები, რომელშიც სხვადასხვა სახის ნაწარმოებები, კინემატოგრაფიული ნაწარმოების, ანალოგიურადაა გაერთიანებული. მხატვრული, ფერწერული, არქიტექტურული, სკულპტურული, გრავიურული, ან ლითოგრაფიული ნაწარმოები; ფოტოგრაფიული ნაწარმოები, რომელშიც სხვადასხვა სახის ნაწარმოებები, ფოტოგრაფიული ნაწარმოების, ანალოგიურადაა გაერთიანებული. გამოყენებითი ხელოვნების ნაწარმოები. გეოგრაფიასთან, ტოპოგრაფიასთან, არქიტექტურასთან ან მეცნიერებასთან დაკავშირებული ილუსტრაცია, რუკა, გეგმა, სკეტჩი ან სამგანზომილებიანი ნაწარმოები; შესრულება; გადაცემა; ფონოგრამა; მონაცემთა კრებული, თუ ის დაცულია, როგორც საავტორო უფლებების მქონე ნაწარმოები; ან ნაწარმოები, რომელსაც ასრულებს საესტრადო ან საცირკო გამომსვლელი, თუკი ეს ნაწარმოები არ განეკუთვნება ლიტერატურულ ან სახელოვნებო ნაწარმოებს.</li>
<li id="1.i">'''„პირი“''' - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც სარგებლობს ამ ლიცენზიით მინიჭებული უფლებებით და ნაწარმოებთან მიმართებაში მას აქამდე ამ ლიცენზიით გათვალისწინებული პირობები არ დაურღვევია. ან ლიცენზიარისგან მიღებული აქვს სპეციალური ნებართვა ისარგებლოს ამ ლიცენზიით გათვალისწინებული უფლებებით, მიუხედავად წინმსწრები დარღვევისა.</li>
<li id="1.j">'''„საჯაროდ შესრულება“''' - ნაწარმოების საჯაროდ, მაყურებლის წინაშე შესრულება და ნაწარმოების საშუალებით მაყურებელთან კომუნიკაცია ნებისმიერი ფორმით ან საშუალებით, მათ შორის სადენიანი და უსადენო მოწყობილობებით ან ციფრული საჯარო შესრულებით; ნაწარმოების გასაჯაროვება იმგვარად, რომ მაყურებელს მის მიერ დამოუკიდებლად არჩეული ადგილიდან ჰქონდეს წვდომა ამ ნაწარმოებზე; ნაწარმოების შესრულება მაყურებლის წინაშე ნებისმიერი ფორმით ან საშუალებით და კომუნიკაცია შესრულების მაყურებელთან, მათ შორის ციფრული შესრულებისა; ნაწარმოების გადაცემა და განმეორებით გადაცემა ნებისმიერი საშუალებით, მათ შორის ნიშნებით, ხმებითა და სურათებით.</li>
<li id="1.k">'''„რეპროდუცირება“''' - ნაწარმოების ასლების დამზადება ნებისმიერი ფორმით, განურჩევლად ხმოვანი და ვიზუალური ჩანაწერებისა. ასევე ნაწარმოების გამრავლება, შესრულების ან ფონოგრამის ციფრული სახით ან ნებისმიერი სხვა ელექტრონული სახით შენახვის გზით.</li></ol>