საქართველოს პარლამენტი: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
 
'''საქართველოს პარლამენტი''' — [[საქართველო]]ს უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც ახორციელებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას, განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, [[საქართველოს კონსტიტუცია|კონსტიტუციით]] დადგენილ ფარგლებში კონტროლს უწევს [[საქართველო მთავრობა|მთავრობის]] საქმიანობას და ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს.<ref>[[საქართველოს კონსტიტუცია]], თავი მესამე - საქართველოს პარლამენტი, მუხლი 36. პარლამენტის სტატუსი და უფლებამოსილება.</ref>
 
<!--უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც ახორციელებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას, განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს და აკონტროლებს [[საქართველოს მთავრობა|მთავრობის]] საქმიანობას.-->
საქართველოს პარლამენტი არის ერთპალატიანი ორგანო, რომელიც აირჩევა საყოველთაო, თავისუფალი, თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით 4 წლის ვადით ერთიან მრავალმანდატიან საარჩევნო ოლქში პროპორციული სისტემით არჩეული 150 პარლამენტის წევრისაგან. [[საქართველოს კონსტიტუცია|საქართველოს კონსტიტუციაში]] არსებული ჩანაწერის თანახმად, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საქართველოს იურისდიქციის სრულად აღდგენის შემდეგ პარლამენტის შემადგენლობაში იქნება ორი პალატა: ქვედა პალატა - ''რესპუბლიკის საბჭო'' და ზედა პალატა — ''სენატი''. <ref>[[საქართველოს კონსტიტუცია]], თავი მესამე - საქართველოს პარლამენტი, მუხლი 37. პარლამენტის არჩევნები.</ref>
 
პარლამენტის მორიგი არჩევნები ტარდება პარლამენტის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის კალენდარული წლის ოქტომბრის ბოლო შაბათს.<ref>[[საქართველოს კონსტიტუცია]], თავი მესამე - საქართველოს პარლამენტი, მუხლი 37. პარლამენტის არჩევნები.</ref>
<!--პარლამენტის უფლება-მოვალეობანი და სხვა მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები განსაზღვრულია საქართველოს კონსტიტუციის მესამე თავში (''მუხლები: 48-68''), პარლამენტის შინაგანი სტრუქტურა და მუშაობის წესი კი — პარლამენტის რეგლამენტით.-->
 
პარლამენტის მორიგი არჩევნები ტარდება პარლამენტის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის კალენდარული წლის ოქტომბერში. არჩევნების თარიღს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი არჩევნებამდე არა უგვიანეს 60 დღისა<ref>საქართველოს კონსტიტუცია, თავი მესამე, მუხლი 50</ref>. საქართველოს პარლამენტის დათხოვნის უფლება აქვს მხოლოდ [[საქართველოს პრეზიდენტი|საქართველოს პრეზიდენტს]], კონსტიტუციით განსაზღვრულ შემთხვევებში.
 
პარლამენტის მორიგი არჩევნები ტარდება პარლამენტის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის კალენდარული წლის ოქტომბერში. არჩევნების თარიღს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი არჩევნებამდე არა უგვიანეს 60 დღისა<ref>საქართველოს კონსტიტუცია, თავი მესამე, მუხლი 50</ref>. საქართველოს პარლამენტის დათხოვნის უფლება აქვს მხოლოდ [[საქართველოს პრეზიდენტი|საქართველოს პრეზიდენტს]], კონსტიტუციით განსაზღვრულ შემთხვევებში.-->
საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელი საქართველოს კონსტიტუციაში ორჯერ შეიცვალა: თავდაპირველად პარლამენტის ადგილსამყოფელი საქართველოს დედაქალაქი [[თბილისი]] იყო, 2009 წლის ცვლილებების შემდეგ (24.09.2009 N1674), კონსტიტუციის მიხედვით, ადგილსამყოფელად ქალაქი თბილისი და ქალაქი ქუთაისი განისაზღვრა, თუმცა პლენარული სხდომები მხოლოდ ქუთაისში უნდა ჩატარებულიყო, 2011 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ კი (14.07.2011 N4985), რომელიც ძალაში შევიდა 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელი მხოლოდ ქალაქი ქუთაისია. 2017 წლიდან კი კვლავ თბილისი.