ერედვის მუნიციპალიტეტი: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
==ისტორია==
ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია 1917 წლამდე შედიოდა ტიფლისის გუბერნიის გორის მაზრაში, 1917-1924 წლებში-გორის მაზრაში, 1924-1991 წლამდე [[სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი]]ს [[ცხინვალის რაიონი|ცხინვალის რაიონში]]<ref>[http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0preziden--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&c=preziden&cl=CL2.26&d=HASHce5eee46c5c40d40033d1a საქართველოს რესპუბლიკის კანონი ცხინვალისა და ყორნისის რაიონების გაუქმების შესახებ, 1991 წლის 27 აპრილი, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს უწყებები, 4 გვ. 84 1991 წ]</ref>, 1991-2006 წლებში [[შიდა ქართლის მხარე|შიდა ქართლის მხარის]] გორის რაიონში, 2006 წლიდან ერედვის მუნიციპალიტეტი დამოუკიდებელი ერთეულია (2007 წლის 10 მაისს შეიქმნა [[სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია]])<ref>[https://matsne.gov.ge/ka/document/view/100630?publication=0 საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №296 2007 წლის 10 მაისი//,,ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის შექმნის, საქმიანობის წესისა და ფარგლების შესახებ“]</ref>.
 
საქართველოს პრეზიდენტის [[მიხეილ სააკაშვილი|მ. სააკაშვილის]] 2005 წლის 16 დეკემბრის №2304-რს ბრძანების საფუძველზე მოხდა საქართველოს რაიონების რეორგანიზაცია, რის შედეგადაც არსებული რაიონები შეიცვალა მუნიციპალიტეტებად<ref>[https://matsne.gov.ge/document/view/27802?publication=0 საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ]</ref>. სსიპ „ერედვის მუნიციპალიტეტის“ (ს/ნ. 218065055) გადამხდელად რეგისტრაციის თარიღია 2006 წლის 17 ნოემბერი, ხოლო რეგისტრაციის თარიღი — 2006 წლის 7 დეკემბერი<ref>[http://mreg.reestri.gov.ge/ საჯარო სამართლის ეროვნული სააგენტო, მუნიციპალიტეტების რეესტრი — ერედვის მუნიციპალიტეტი]</ref>.