ტრანსკრიფცია: განსხვავება გადახედვებს შორის

|-
| || || ინტენსიური გლოტალიზებული ალვეოლარული აფრიკატი ჭ
|-
| || ||
|-
| || || ლაბიალიზებული ჭ
|-
| || || პალატიზებული ჭ
|-
| ხ || ||
|-
| || || ინტენსიური უვალარული სპირანტი
|-
| || || არაინტენსიური წინაველარული სპირანტი (პალატიზებული ხ)
|-
| || || ინტენსიური წინაველარული სპირანტი
|-
| || ||
|-
| || || ლაბიალიზებული ხ
|-
| || ||
|-
| || || ფარინგალური არაპალატიზებური სპირანტი
|-
| || || ფარინგალურ ლაბიალიზებული სპირანტი
|-
| ჴ || ||
|-
| || || ინტენსიური არაგლოტალიზებული უვულარული აფრიკატი
|-
| || || ლაბიალიზებული ჴ
|-
| || || პალატალიზებული ჴ
|-
| || || ფარინგალიზებული ჴ
|-
| || || ლაბიალიზებული ფარინგალური ჴ
|-
| ჯ || ||
|-
| || || ველარიზებული ჯ
|-
| || ||
|-
| || || პალატალიზებული ჯ
|-
| || || ლაბიალიზებული ჯ
|-
| ჰ || ||
|-
| || || ყრუ ფარინგალური სპირანტი
|-
| || || ლაბიალიზებული ჰ
|-
| || ||
|-
| ჵ || ||
|-
| || || ლაბიალიზებულიჵ
|-
| ჸ || ||
|-
| || || ყრუ ხორხისმიერი მსკდომი ლაბიალიზებული ჸ
|-
| ჷ || || უკანა წარმოების არალაბიალური ვიწრო ხმოვანი
|-
| || || გრძელი ჷ
|-
| || || მჟღერი ინტერდენტალური სპირანტი
|-
| ჶ || || ყრულაბიალური სპირანტი
|-
| || ||
|-
| f || || ყრუ კბილბაგისმიერი მკვეთრი სპირანტი.
|}