მოსახლეობის სრულიად საკავშირო აღწერა 1989: განსხვავება გადახედვებს შორის

|-
|}
{{ითარგმნება}}
При переписи учтено 73,1 млн семей, что на 6,8 млн. (на 10 %) больше, чем было в [[1979]] г. Наибольший прирост числа семей был в республиках Средней Азии и Азербайджанской ССР (22—29 %), а также в Казахской ССР (16 %) и Молдавской ССР (12 %). Средний размер семьи в целом по стране составил 3,5 чел., в городских поселениях — 3,3 чел., в сельской местности — 3,8 чел. По союзным республикам средняя величина семьи колеблется от 6,1 человека в Таджикской ССР до 3,1 чел. в Латвийской ССР и Эстонской ССР, что обусловлено в основном числом детей в семье.
 
აღირიცხა 73,1 მლნ ოჯახი, რაც 6,8 მლნ-ით მეტია 1979 წელთან შედარებით. ყველაზი დიდი ზრდა მოვიდა შუა აზიის რესპუბლიკებსა და აზერბაიჯანის სსრ-ზე (22-29 %), ყაზახეთის სსრ (16 %) და მოლდოვეთის სსრ (12 %). ქვეყანაში ოჯახის საშუალო სიდიდემ შეადგინა 3,5 კაცი, ქალაქებში — 3,3 კაცი, ხოლო სოფლებში — 3,8 კაცი. მოკლავშირე რესპუბლიკებში ოჯახის საშუალო როცხოვნობა შეადგენდა 6,1 კაცი — ტაჯიკეთის სსრ, 3,1 კაცი ლატვიისა და ესტონეთის სსრ-ებში, რაც ძირიტადად განპირობებული იყო ოჯახში ბავშვების ოდენობთ.
В семьях в [[1989 год]]у проживало 255,8 млн чел. (89 % населения страны). Кроме того, 13 млн. (5 %) членов семей жили отдельно от семьи, но были связаны с ней общим бюджетом. Не имели семьи или утратили материальную связь с ней (одиночки) 16,4 млн. (6 %). Удельный вес членов семьи, проживавших отдельно от семьи, и одиночек особенно мал в республиках Средней Азии, Грузинской ССР и Азербайджанской ССР, где он составлял 4—6 %, и более значителен в РСФСР, УССР, БССР, республиках Прибалтики (11—15 %).
 
[[File:Крупнейшие города СССР.svg|center|900px|Крупнейшие города СССР]]
1989 წელს ოჯახებში ცხოვრობდა 255,8 მლნ კაცი (ქვეყნის 89%), ხოლო 13 მლნ (5%) ცხოვრობდა ოჯახის გარეთ მაგრამ დაკავშირებული იყო ფინანსურად ოჯახთან, მარტოხელათა რაოდენობა კი — 16,4 მლნ კაცს შეადგენდა (6 %).
{{ითარგმნება}}
 
== Численность населения союзных республик ==