თეიმურაზ ბატონიშვილი: განსხვავება გადახედვებს შორის

გამოვაპე შუა რაზმი, სთქვეს რა დილის სალავათი...}}
 
[[1810]] წლის 15 სექტემბერს რამდენიმე მხლებელითურთთეიმურაზიმხლებელითურთ თეიმურაზი გამოცხადდა პოლკოვნიკ ურაკოვთან<ref>ტორმასოვის წერილი ახვერდოვთან, 1810 წ. 18 სექტემბერი, «Акты», IV, გვ. 136</ref>.
 
თეიმურაზ ბატონიშვილის „მასალების“ მიხედვით: {{ციტატა|მაშინ ძე ყეენისა აბაზ-მირზა იდგა გარნისს, მუნით განივლტო მეფის გიორგის ძე თეიმურაზ ჯვარის ამაღლების დღეს 14 სეკტემბერს, რომელიცა იმყოფებოდა ძესთან ყეენისა ამაზ-მირზაჲსთანა დიდითა პატივითა თავად თოფხანათა ზედა, ახლად განსწავლულთა რეგულთა ზედან სპარსთასა. და მოვიდა ტორმასოვთან, რომელიცა იდუმალ ტორმასოვი ეზრახოდა და შეუძინა გამზდელი ლალა მისი პეტრე ლარაძე აზნაური, რომელმანცა მოაცთუნა და მოიყვანა მუნით. ხოლო მოვიდა რა თბილისს, წარგზავნა იგიცა რუსეთსა შინა<ref>„მასალები“, გვ, 96</ref>.}}
ანონიმური მომხმარებელი