აპრილი: განსხვავება გადახედვებს შორის

{{ციტატა|და გჳრგჳნოსან იქმნა აკჳლინა პირველსა მას დღესა თთუესა იგრიკისას<ref>A 95, გვ. 811, H 341, გვ. 373</ref>.}}
 
{{ციტატა|კალენიკემ კეთილითა მით ძილითა დაიძინა მეორესა დღესა თთჳსა იგრიკისასა<ref>A 95, გვ. 813, H 341, გვ. 373377</ref>.}}
 
{{ციტატა|მას ჟამსა შეკრბეს ორასნი იგი ბრძანებითა მეფისაჲთა და მოჰკუეთეს თავები და აღესრულნეს წმიდანი მეშჳდესა დღესა თთუესა იგრიკისასა<ref>A 95, გვ. 815, H 341, გვ. 378</ref>.}}