ქართლოსი: განსხვავება გადახედვებს შორის

No edit summary
 
==ქართლის ცხოვრება==
[[ლეონტი მროველი]] წერს:
{{მთავარი|ქართლის ცხოვრება}}
 
[[ლეონტი მროველი]] წერს: {{ციტირება|და უჩინა ქართლოსს საზღვარი - აღმოსავლით [[ჰერეთი]] და [[მდინარე ბერდუჯი]]სი; დასავლით [[პონტოს ზღვა|ზღუა პონტოსი]]; სამხრით მთა, რომელი მიჰყვების ბერდუჯის მდინარის თავსა, და მთა, რომელი მიჰყვების დასავლით კერძო, რომლისა წყალი გარდმოდის ჩრდილოთ კერძოდა მიერთვის მტკუარსა, რომელ მიჰყვების მთა შორის კლარჯეთსა და [[ტაო]]ს ვიდრე ზღუამდის; და ჩრდილოთ საზღვარი [[ლიხის ქედი|ღადო]], მთა მცირე, რომელი გამოვლის შტოდ კავკასისაგან და მოჰკიდავს წუერი დასასრულსა ღადოსა, რომელსა აწ ჰქჳან [[ლიხის ქედი|ლიხი]]. და ამათსა ზღვართა საშუალ მისცა ყოველი ქართლოსს...
... და ესე ქართლოს მოვიდა პირველად ადგილსა მას, სადა შეერთჳს არაგჳ მტკუარსა, და განვიდა მთასა მას ზედა, რომელსა ეწოდების
[[არმაზი]]. და პირველადშექმნა სიმაგრენი მას ზედა, და იშენა მუნ ზედა სახლი, და უწოდა მთასა მას სახელი თავისა თჳსისა ქართლი. და ვიდრე აღმართებამდე მუნ-ზედა კერპი არმაზისი ერქუა მთასა მას ქართლი, და მის გამოეწოდა ყოველსა ქართლსა [[ქართლი]], ხუნანითგან ვიდრე ზღუამდე სპერისა. შემდგომადამისსა ამან-ვე ქართლოს აღაშენა [[ორბის ციხე|ციხე ორბისა]], რომელსა აწ ჰქჳან [[სამშვილდე]]. და კუალად აღაშენა [[ხუნანი|მტუერის-ციხე]], რომელსა აწ ჰქჳან [[ხუნანი_(ქალაქი)|ხუნანი]]. ცხოვნდა იგი მრავალთა წელთადა განმრავლდა ნათესავი მისი. ხოლოშვილთა შორის მისთა გამოჩნდეს ხუთნი გმირნი, რომელთა სახელები ესე არს: პირველსა [[მცხეთოსი]], მეორესა [[გარდაბოსი]], მესამესა [[კახოსი]], მეოთხესა [[კუხოსი]], მეხუთესა [[გაჩიოსი]]. ესე ხუთნივე იყვნეს გმირნი. არამედმცხეთოს უგმირე იყოსხუათა მათ. მოკუდა ქართლოსდა დაფლეს იგი თავსა ზედა ქართლისასა, რომელსა აწ ეწოდების [[არმაზი]]. და შემდგომადამისსა ცოლმან მისმან აღაშენა დედა-ციხე. და მანვე აღაშენა ბოსტან-ქალაქი, რომელსა აწ ჰქჳან [[რუსთავი]], და განყვნა ცოლმან ქართლოსისმან ხუთნი-ვე იგი გმირნი, შვილნი მისნი.}}