სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
 
== სააგენტოს სტრუქტურა ==
სააგენტო თავის ფუნქციებს ახორციელებს სტრუქტურული ერ­თეულების მეშვეობით, რომლის ფუნქციები და საქმიანობის წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის მიერ<ref>[[#ფუნქციები|სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები დასაქმიანობის წესი]]</ref>. სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულებიაერთეულები და მათი ქვედანაყოფებია:
* საინფორმაციოინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი;
* მონიტორინგის დეპარტამენტი:
** ტენდერების მონიტორინგის სამმართველო;
** გამარტივებული ხელშეკრულებებისკონკურსების, კონკურსებისაგეგმებისა და სახელმწიფოგამარტივებული შესყიდვების გეგმებისხელშეკრულებების მონიტორინგის სამმართველო;
* იურიდიული დეპარტამენტი:
** სამართალწარმოების სამმართველო;
** სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველო;
** დავების განხილვის საბჭოს აპარატი (სამმართველო);
* სასწავლო ცენტრი;
* ფინანსური მართვისა და ლოგისტიკისადმინისტრაციული სამსახური;უზრუნველყოფის დეპარტამენტი:
** ფინანსური მართვისა და ლოგისტიკის სამმართველო;
** ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის სამმართველო;
* საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური;
* გამარტივებული შესყიდვის შეთანხმების სამსახური;
* აპარატი;
* ანალიტიკური ჯგუფისამსახური;
* კონსოლიდირებული ტენდერების ორგანიზების სამმართველოსამსახური.
 
სააგენტოს თავმჯდომარეს ჰყავს ორი მოადგილე<ref>[[#დებულება|სააგენტოს დებულების]] მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი</ref>. სააგენტოს თავმჯდომარის არყოფნის ან მის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის შემთხვევაში, თავმჯდომარის მოვალეობას, სააგენტოს თავმჯდომარის განკარგულების საფუძველზე, ასრულებს ერთ-ერთი მოადგილე<ref>[[#დებულება|სააგენტოს დებულების]] მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტი</ref>.