სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
(განახლდა მოძველებული მონაცემები)
 
== სააგენტოს სტრუქტურა ==
სააგენტო თავის ფუნქციებს ახორციელებს სტრუქტურული ერ­თეულების მეშვეობით, რომლის ფუნქციები და საქმიანობის წესი განისაზღვრება სააგენტოს თავმჯდომარის მიერ<ref>[[#ბრძანება N1ფუნქციები|სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარისსტრუქტურული №1ერთეულების ბრძანებითფუნქციები დამტკიცებულიდასაქმიანობის წესი]]</ref>. სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულებია:
* საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი;
* მონიტორინგის დეპარტამენტი:
 
== ლიტერატურა ==
* {{cite book | title=„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი |url=http://procurement.gov.ge/filesgetattachment/_dataELibrary/geoLegalActs/samartleblivi_aqtebi/saqartvelos_kanoni_saxelmwifo_shesyidvebis_shesaxebSesyidvebis_Sesaxeb.pdf.aspx |ref=სშშ }}
* {{cite book | title=საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 23 აპრილის №306 დადგენილება №306 საჯარო„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში რეორგანიზაციისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დებულებისა და სტრუქტურის დამტკიცების თაობაზეთაობაზე“ |url=http://procurement.gov.ge/filesgetattachment/_dataELibrary/geoLegalActs/samartleblivi_aqtebi/debuleba/debulebasaagentos_debuleba.pdf.aspx |ref=დებულება }}
* {{cite book | title=სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2014 წლის 27 თებერვლის №1 ბრძანება სახელმწიფო„სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებშესახებ“ |url=http://procurement.gov.ge/getattachment/ELibrary/LegalActs/matsne-2743273-0-(1)davebis_sabWos_wesi.pdf.aspx |ref=დავების საბჭო }}
* {{cite book | title=სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 20142015 წლის 127 მაისისნოემბრის №1№21 ბრძანება სახელმწიფო„სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციებისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების თაობაზეთაობაზე“ |url=http://procurement.gov.ge/filesgetattachment/_dataELibrary/geoLegalActs/samartleblivi_aqtebi/debuleba/struqturuli_erteulebis_funqciebi_da_sakmianobis_cesistruqturuli_erTeulebis_funqciebi_da_saqmianobis_wesi.pdf.aspx |ref=ბრძანება N1#ფუნქციები }}
 
== რესურსები ინტერნეტში ==