ჰიპერტექსტური მარკირების ენა: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
* Internet Explorer-ში XHTML დოკუმენტების დათვალიერება შესაძლებელია ბრაუზერის მხოლოდ მე-9 ვერსიიდან.
* ხშირ შემთხვევაში, HTML ენისაგან განსხვავებით, XHTML-ის პარსერი ჩვენ მაგივრად არ იღებს გადაწყვეტილებას W3C კონსორციუმის რეკომენდაციით, კოდში შეცდომის აღმოჩენის შემთხვევაში ბრაუზერმა უნდა შეწყვიტოს დოკუმენტის დამუშავება და მომხდარი მოვლენის შესახებ შეტყობინება გასცეს. ჩამოსათვლელია ის მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს XHTML დოკუმენტი (ფაქტობრივად, თავისებურებანი, რომლებიც მას განასხვავებს HTML დოკუმენტისაგან):
* ტეგებისა და ატრიბუტების სახელები იწერება მხოლოდ და მხოლოდ პატარა ასოებით, მაგალითად, ასე:<pre> <img alt="" /></pre> და არა როგორც <pre><IMG ALT="" />)</pre>.ყველა ელემენტი აუცილებლად უნდა დაიხუროს ბოლო ტეგით. ამასთან, ცარიელი (დროებით მნიშვნელობის არმქონე) ან ერთტეგიანი ელემენტები შემდეგი სახით უნდა წარმოიდგინოთ: <pre><br />, <p /></pre> ბულის ტიპის ატრიბუტების სახელწოდებები და მნიშვნელობები იწერება მხოლოდ გაშლილი სახით. მაგალითად, ამგვარად:<pre><option selected="selected"></pre> ან <pre><td nowrap="nowrap">.</pre> დუმილით, XHTML დოკუმენტისათვის კოდირების სისტემად არჩეულია UTF-8 (HTML ენაში კი ასეთად მიიჩნეოდა ISO 8859-1). არის კიდევ სხვა, შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვანი ნიუანსებიც,მაგალითად, ის, თუ რა განასხვავებს ერთმანეთისაგან XHTML-დოკუმენტის ტიპებს<br /> (ამ ინფორმაციის მიღება ინტერნეტიდანაც შეიძლება). აღსანიშნავია, რომ DTD დასამუშავებელი დოკუმენტის ტიპის განსაზღვრება დოკუმენტის თავშივე მოიცემა. XHTML დოკუმენტისათვის განსაზღვრულ ყველაზე გავრცელებული ტიპები:
* ტეგებისა და ატრიბუტების სახელები იწერება მხოლოდ და მხოლოდ პატარა ასოებით, მაგალითად, ასე: <pre><img alt="" /><pre> და არა როგორც <pre><IMG ALT="" />)</pre>. <br />
ყველა ელემენტი აუცილებლად უნდა დაიხუროს ბოლო ტეგით. ამასთან, ცარიელი (დროებით მნიშვნელობის არმქონე) ან ერთტეგიანი ელემენტები შემდეგი სახით უნდა წარმოიდგინოთ: <pre><br />, <p /></pre>
ბულის ტიპის ატრიბუტების სახელწოდებები და მნიშვნელობები იწერება მხოლოდ გაშლილი სახით. მაგალითად, ამგვარად:<pre><option selected="selected"></pre> ან <pre><td nowrap="nowrap">.<pre> დუმილით, XHTML დოკუმენტისათვის კოდირების სისტემად არჩეულია UTF-8 (HTML ენაში კი ასეთად მიიჩნეოდა ISO 8859-1).
არის კიდევ სხვა, შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვანი ნიუანსებიც,მაგალითად, ის, თუ რა განასხვავებს ერთმანეთისაგან XHTML-დოკუმენტის ტიპებს<br />
(ამ ინფორმაციის მიღება
ინტერნეტიდანაც შეიძლება). აღსანიშნავია, რომ DTD დასამუშავებელი დოკუმენტის ტიპის
განსაზღვრება დოკუმენტის თავშივე მოიცემა. XHTML დოკუმენტისათვის განსაზღვრულ
ყველაზე გავრცელებული ტიპები:
<pre>* XHTML 1.0 Strict
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
170

რედაქტირება