სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო: განსხვავება გადახედვებს შორის

განახლდა მოძველებული მონაცემები
(განახლდა მოძველებული მონაცემები)
 
=== დავების განხილვის საბჭო ===
სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების სამართლიანობისა და სრული გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად, [[2010|2010 წლის]] [[6 დეკემბერი|6 დეკემბერს]] სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში ამოქმედდა სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭო<ref>{{cite web |url=httphttps://procurementmatsne.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=10&info_id=204ka/document/view/1118920 |title=„სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭო შეიქმნა“ |accessdate= |date=2010-12-07 |publisher=სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო}}</ref>. სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის მიზანია სახელმწიფო შესყიდვებთან არსებული დავების სწრაფად და სამართლიანად გადაწყვეტა მხარეთა თანასწორუფლებიანობის საწყისებზე<ref>[[#ბრძანებადავების N11საბჭო|სახელმწიფოდავების შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის №11განხილვის ბრძანებითსაბჭოს დამტკიცებულისაქმიანობის წესის]] პირველი მუხლის მე-23 პუნქტი</ref>. საბჭო თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია და არ ექვემდებარება არც ერთ სხვა ორგანოს ან/და თანამდებობის პირს<ref>[[#ბრძანებადავების N11საბჭო|სახელმწიფოდავების შესყიდვებისგანხილვის სააგენტოსსაბჭოს თავმჯდომარის №11 ბრძანებით დამტკიცებულისაქმიანობის წესის]] პირველი მუხლის მე-34 პუნქტი</ref>.
 
დავების განხილვის საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვრება ექვსი წევრით. საბჭოს შემადგენლობაში პარიტეტული პრინციპით შედიან სააგენტოსა და არასამთავრობო სექტორის (სამოქალაქო საზოგადოების) წარმომადგენლები. საბჭოს თავმჯდომარეობს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე. იგი სააგენტოს თანამშრომელთა შემადგენლობიდან ნიშნავს საბჭოს ორ წევრს ერთი წლის ვადით<ref>[[#დავების საბჭო|დავების განხილვის საბჭოს საქმიანობის წესის]] მე-3 მუხლი</ref>. არასამთავრობო სექტორის (სამოქალაქო საზოგადოების) სამი წარმომადგენელი საბჭოს წევრად არასამთავრობო სექტორის (სამოქალაქო საზოგადოების) მაქსიმალურად ფართო შემადგენლობის მიერ შეირჩევა როტაციის პრინციპით, ერთი წლის ვადით და. შერჩეული წევრების სია წარედგინება საბჭოს აპარატს, რომელიც აღნიშნულ კანდიდატურებს დასამტკიცებლად წარუდგენს სააგენტოს თავმჯდომარეს<ref>[[#ბრძანებადავების N11საბჭო|სახელმწიფოდავების შესყიდვებისგანხილვის სააგენტოსსაბჭოს თავმჯდომარის №11 ბრძანებით დამტკიცებულისაქმიანობის წესის]] მე-34 მუხლი</ref>.
 
დავების განხილვის საბჭოში საჩივრის<ref>იხილეთ სააგენტოში შესული {{cite web |url=https://tenders.procurement.gov.ge/dispute |title=დავების განხილვის საბჭოს ელექტრონული მოდული |accessdate= |date= |publisher=}}</ref> წარდგენა, დადგენილი წესით, შეუძლია სახელმწიფო შესყიდვაშიშესყიდვების მონაწილეერთიან ანელექტრონულ მონაწილეობისსისტემაში „მიმწოდებლად“ რეგისტრირებულ სახელმწიფო შესყიდვაში მსურველ პირს ან პრეტენდენტს, რომელსაც მიაჩნია, რომ შესყიდვის პროცედურების მიმდინარეობისას შემსყიდველი ორგანიზაციის ან/და სატენდერო კომისიის მიერ დაირღვა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესები ან/და შეილახა მისი უფლებები<ref>[[#სშშ|„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი]]ს 23-ე მუხლის პირველი პუნქტი</ref><ref>[[#ბრძანებადავების N11საბჭო|სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარისდავების №11განხილვის ბრძანებითსაბჭოს დამტკიცებულისაქმიანობის წესის]] მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი</ref>.
 
== სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა ==
* {{cite book | title=„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი |url=http://procurement.gov.ge/files/_data/geo/samartleblivi_aqtebi/saqartvelos_kanoni_saxelmwifo_shesyidvebis_shesaxeb.pdf |ref=სშშ }}
* {{cite book | title=საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 23 აპრილის დადგენილება №306 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში რეორგანიზაციისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დებულებისა და სტრუქტურის დამტკიცების თაობაზე |url=http://procurement.gov.ge/files/_data/geo/samartleblivi_aqtebi/debuleba/debuleba.pdf |ref=დებულება }}
* {{cite book | title=სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 20102014 წლის 3027 ნოემბრისთებერვლის №11№1 ბრძანება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ |url=http://procurement.gov.ge/filesgetattachment/_dataELibrary/geoLegalActs/samartleblivi_aqtebi/shesyidvebtan_dakavshirebuli_davebis_ganxilvis_sabchos_saqmisnobis_shesaxeb_brzanebamatsne-2743273-0-(1).pdf.aspx |ref=ბრძანებადავების N11საბჭო }}
* {{cite book | title=სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2014 წლის 1 მაისის №1 ბრძანება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციებისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების თაობაზე |url=http://procurement.gov.ge/files/_data/geo/samartleblivi_aqtebi/debuleba/struqturuli_erteulebis_funqciebi_da_sakmianobis_cesi.pdf |ref=ბრძანება N1 }}