საქართველოს უნივერსიტეტი: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
* ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკა
</small>
 
===უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული სამსახურები და სტრუქტურა===
<p align="justify">უნივერსიტეტის მართვა ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობისა და საუნივერსი- ტეტო წესდებით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში. <br />
უნივერსიტეტის მართვას უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ახორციელებს სხვადასხვა სამსახურების მეშვეობით. საუნივერსიტეტო სამსახურები ქმნიან კეთილმოწყობილ გარემოს სტუდენტებისათვის. უადვილებენ მათ უნივერსიტეტის სივრცეში ინტეგრირებას და უმთავრესი მიზნის - საუნივერსიტეტი სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული შედეგის მიღწევას.<br />
უნივერსიტეტში დანერგილი თანამედროვე მენეჯერული სისტემა, რომელიც IT ტექნოლოგიებს ეფუძნება ხელს უწყობს საუნივერსიტეტო სამსახურების გამართულ მუშაობას. <br />
ყოველი სამსახური წარმოადგენს სტრუქტურულ ერთეულს, რომელსაც წესდებიოთ გათვალისწინებული ფუნქციები ევალება.<br />
საუნივერსიტეტო სამსახურები, როგორც სტრუქტურული ერთეულები ან უშუალოდ ექვემდებარებიან რექტორს და პრორექტორებს, ან უფრო მსხვილი სტრუქტურული ერთეულის შემადგენლობაში შედიან. იხილეთ უნივერსიტეტის სტრუქტურა.
</p>
<b>სამსახურები:</b><br>
 
<ul>
<li> [http://ug.edu.ge/geo/rector.php რექტორი ]</li>
<li> [http://ug.edu.ge/geo/it_equipment.php IT უზრუნველყოფის სამსახური]
</a>
<ul>
<li> [http://ug.edu.ge/geo/IT.php IT უზრუნველყოფის განყოფილება.]</li>
<li>[http://ug.edu.ge/geo/Base-admin.php საუნივერსიტეტო ბაზების ადმინისტრატორი.]</li>
<li>[http://ug.edu.ge/geo/web_administrator.php ვებ-გვერდის ადმინისტრატორი. ]</li>
</ul>
</li>
<li> [http://ug.edu.ge/geo/sascavlo_procesi.php სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური]</li>
<li> [http://ug.edu.ge/geo/research_department.php სამეცნიერო კვლევების სამსახური]
<ul>
<li>სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტი;</li>
<li> [http://ug.edu.ge/geo/gamomc_about.php სამეცნიერო ჟურანალის რედაქცია;]</li>
<li> თარჯიმანთა კოლეგია;</li>
<li> [http://ug.edu.ge/geo/biblioteka.php ბიბლიოთეკა; ]<br />
</li>
</ul>
</li>
<li> [http://ug.edu.ge/geo/xarisxis_martva.php ხარისხის მართვის სამსახური]</li>
<li> [http://ug.edu.ge/geo/finance_department.php საფინანსო სამსახური]</li>
<li>[http://ug.edu.ge/geo/hr_legislative_department.php საქმისწარმოებისა და იურიდიულ საკითხთა სამსახური]
<ul>
<li>[http://ug.edu.ge/geo/university_office.php კანცელარია ]</li>
<li> [http://ug.edu.ge/geo/HR.php ადამიანური რესურსების მართვის გაყოფილება]</li>
<li> [http://ug.edu.ge/geo/iuridiuli_samsaxuri.php იურიდიული განყოფილება]</li>
</ul>
</li>
<li> [http://ug.edu.ge/geo/sazogadoebastan_urtiertoba.php საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სტრატეგიული განვითრების სამსახური]
<ul>
<li> [http://www.ug.edu.ge/geo/strategy.php სტრატეგიული განვითარების განყოფილება; ]</li>
<li> [http://ug.edu.ge/geo/sazogadoebastan_urtiertobs_samsaxuri.php საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება; ]</li>
<li> [http://www.ug.edu.ge/geo/students_home.php სტუდენტურ საქმეთა ცენტრი.]</li>
</ul>
</li>
<li> [http://ug.edu.ge/geo/materialuri_resursebi.php მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური]
<ul>
<li>მომარაგების სამსახური; </li>
<li> დასუფთავების სამსახური; </li>
<li> ავეჯის წარმოებისა და შეკეთების სახელოსნო; </li>
<li> გარდერობი; </li>
<li> უნივერსიტეტის მანქანა და მძღოლი; </li>
<li> უნივერსიტეტის წიგნების და საკანცელარიო მაღაზია; </li>
<li> უნივერსიტეტის სატელეფონო სადგური </li>
<li> სანტექნიკოსი; </li>
<li> ელექტრიკოსი;</li>
</ul>
</li>
<li> [http://ug.edu.ge/geo/Security.php დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური]</li>
<li>[http://ug.edu.ge/geo/medical_department.php სამედიცინო სამსახური]</li>
</ul>
 
===საუნივერსიტეტო ცენტრები===
უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სპეციალური ცენტრები-კლინიკები, რომლებშიც უნივერსიტეტის სტუდენტები პრაქტიკულად ახორციელებენ იმ საქმიანობას, რომელსაც თეორიულად სწავლობენ სალექციო კურსებში. ასეთი ცენტრები იქმნებიან სკოლის საბჭოს გადაწყვეტილებით, გადაწყვეტილების უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს სხდომაზე შემდგომი დამტკიცებით. ცენტრები ფუნქციონირებენ საუნივერსიტეტო სკოლების ბაზაზე. ცენტრების საქმიანობის საერთო კოორდინირებას ახორციელებს უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტი. ასეთი ცენტრი-კლინიკებია:
* IT ცენტრი;
* მედია-ცენტრი;
* იურიდიული მომსახურების ცენტრი;
* ჩინეთმცოდნეობის ცენტრი;
* ეკონომიკის პროგნოზირების ცენტრი.
* სოციალურ და კულტურულ კვლევათა ცენტრი;
* კონსალტინგის ცენტრი.
 
===უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა===
<H4 align=center>მისია, მიზნები და გეგმები</H4>
<DIV align=center><FONT color=#000000> </FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#000000><FONT size=2><B>ჩვენი</B><B> </B><B>მისია</B><B> - </B><B>მოვემსახუროთ</B><B> </B><B>მკითხველს</B><B>, </B><B>მივაწოდოთ</B><B> </B><B>მას</B><B> </B><B>ყველა</B><B> </B><B>საჭირო</B><B> </B><B>ინფორმაცია</B><B> </B><B>და</B><B> </B><B>საქართველოში</B><B> </B><B>საუკეთესო</B><B> </B><B>საუნივერსიტეტო</B><B> </B><B>ბიბლიოთეკად</B><B> </B><B>ვიქცეთ</B><B>.</B></FONT></FONT></DIV>
<DIV><B><FONT color=#000000 size=2> </FONT></B></DIV>
<DIV><FONT color=#000000><FONT size=2><B><U>მიზნები</U></B><B><U>: </U></B></FONT></FONT></DIV>
<UL type=square>
<LI><FONT color=#000000 size=2>საჭირო წიგნებისა და სხვა ბეჭდვითი მასალების მოპოვება და მკითხველისათვის მათი დროული მიწოდება. </FONT>
<LI><FONT color=#000000 size=2>უზრუნველვყოთ ინფორმაციის წყაროების ხელმისაწვდომობა. </FONT>
<LI><FONT color=#000000 size=2>მოვემსახუროთ ჩვენს სტუდენტებს, თანამშრომლებს, ლექტორებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს, გავუწიოთ მათ პროფესიული დახმარება. </FONT>
<LI><FONT color=#000000 size=2>უნივერსიტეტის ყველა თანამშრომელმა ისარგებლოს ჩვენი მომსახურებით.</FONT></LI></UL>
<DIV><B><FONT color=#000000 size=1> </FONT></B></DIV>
<DIV><FONT color=#000000><B><U>გეგმები</U></B><B><U>:</U></B></FONT></DIV>
<UL type=square>
<LI><FONT color=#000000 size=2>მკითხველისათვის ფასეული და მოსახერხებელი მომსახურების უზრუნველყოფა. </FONT>
<LI><FONT color=#000000 size=2>თბილი და გულიანი გარემო განგრძობითი სწავლისათვის. </FONT>
<LI><FONT color=#000000 size=2>წევრთათვის უფასო მომსახურება: რჩევები და მომსახურება ბიბლიოთეკიდან მასალის გატანის მსურველთათვის. </FONT>
<LI><FONT color=#000000 size=2>ბიბლიოთეკის კვალიფიციური და კომპეტენტური თანამშრომლები ერთობლივად იმუშავებენ იმისათვის, რომ ყველა მომხმარებელი უზრუნველყონ შესაბამისი მომსახურებით. </FONT>
<LI><FONT color=#000000 size=2>განვითარებული ტექნოლოგია, რომლის მეშვეობითაც ინფორმაცია ყველა მომხმარებლისათვის ერთნაირად ხელმისაწვდომი გახდება.</FONT></LI></UL>
<DIV><FONT color=#000000> </FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#000000><B>ჩვენი</B><B> </B><B>ბიბლიოთეკა</B><B> </B><B>საკუთარ</B><B> </B><B>როლს</B><B> </B><B>სწავლის</B><B> </B><B>ხარისხის</B><B>, </B><B>მკითხველთა</B><B> </B><B>განათლების</B><B> </B><B>დონის</B><B>, </B><B>სამეცნიერო</B><B> </B><B>კვლევისა</B><B> </B><B>და</B><B> </B><B>საერთო</B><B> </B><B>კულტურის</B><B> </B><B>ამაღლებაში</B><B> </B><B>ხედავს. </B></FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#000000> </FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#000000 size=1><STRONG><U><FONT size=2>აღნიშნულის მოსაღწევად, ბიბლიოთეკა:</FONT> </U></STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#000000 size=1> </FONT></DIV>
<UL type=square>
<LI><FONT color=#000000 size=2>უზრუნველყოფს წიგნებისა და სხვა ბეჭდვითი, აუდიო და ვიდეო მასალის შენახვასა და ხელმისაწვდომობას. </FONT>
<LI><FONT color=#000000 size=2>მოცემულ ინფორმაციას ინტერნეტ-კოლექციის სახით გაავრცელებს და უზრუნველყოფს შესაბა-მისი მომსახურების ხელმისაწვდომობას ელექტრონული პროდუქციის მომხმარებელთათვის. </FONT>
<LI><FONT color=#000000 size=2>უზრუნველყოფს კომფორტულ გარემოს უნივერსიტეტის ყველა წარმომადგენლისათვის. </FONT>
<LI><FONT color=#000000 size=2>მომხმარებლების ინტერესთა სფეროს გასაფართოებლად სრულად მიაწვდის მათ საჭირო ინფორმაციას </FONT></LI></UL>
<DIV><FONT color=#000000 size=1> </FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#000000> </FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#000000> </FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#000000> </FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#000000> </FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#000000> </FONT></DIV><FONT color=#000000> </FONT>
<H4 align=center> </H4>
<H4 align=center>საქართველოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ისტორია</H4>
<DIV style="TEXT-INDENT: 20px" align=justify><FONT color=#000000 size=2>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1.5; TEXT-INDENT: 20px">საქართველოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა, ისევე როგორც თვით უნივერსიტეტი, წარმოიშვა და არსებობს 2004 წლიდან. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი თავდაპირველად შეიქმნა დამფუძნებელთა შემოწირულობის საფუძველზე. უნივერსიტეტის დამფუძნებელმა, პროფესორმა გიული ალასანიამ ჯერ კიდევ საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლის ბიბლიოთეკას უსასყიდლოდ გადასცა საკუთარი საოჯახო ბიბლიოთეკის ერთი ნაწილი; იმავე პერიოდში პროფესორმა მანანა სანაძემ ბიბლიოთეკას უსასყიდლოდ გადასცა 600, მისმა მეუღლემ მერაბ თოფურიამ 800, ხოლო ძმამ ვლადიმერ სანაძემ 200 წიგნზე მეტი. ამერიკელმა პროფესორმა ედუარდ რაუპმა, აგრეთვე კენტუკის უნივერსიტეტის პროფესორმა ვირჯინია ნორდონმა, ლენსელოტ ფლეტჩერმა, აგრეთვე ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქემ ბიბლიოთეკა 3000 წიგნის ელექტრონული ვერსიის ჩუქებით გაამდიდრა.</DIV>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1.5; TEXT-INDENT: 20px"> ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის შევსებაში დიდი წვლილი შეიტანეს 2008-2010 წწ.-ში უნივერსიტეტის თანამშრომლებმა, პროფესორებმა: თამაზ ბერაძემ, მაია ჩხატარაიშვილმა, უნივერსიტეტის კანცლერმა, თემურ გვიმრაძემ, მარიამ ავალიშვილიმა. </DIV>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1.5; TEXT-INDENT: 20px">დღეისათვის ბიბლიოთეკას აქვს უახლესი სახელმძღვანელოები და წიგნები, ყველა იმ საგანში, რომელიც საქართველოს უნივერსიტეტის პროგრამებით იკითხება. ეს უნივერსიტეტის სტუდენტებს საშუალებას აძლევს შეუფერხებლად მიიღონ საჭირო ლიტერატურა და გაიღრმავონ ცოდნა უნივერსიტეტის ტერიტორიიდან გაუსვლელად. </DIV></FONT><FONT size=2></FONT><FONT color=#000000> </FONT></DIV>
 
<P><FONT size=2></FONT> </P>
<H4 align=center>საქართველოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დაფინანსება</H4><FONT size=2>
<P align=justify><BR><FONT color=#000000>საქართველოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა აყვანილია საუნივერსიტეტო ბალანსზე. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა თანხა საჭირო ლიტერატურის შესაძენად. </FONT></FONT></P>
<DIV align=justify><FONT color=#000000 size=2>ამ მხრივ 2005 წელს დაიხარჯა 7051 ლარი. </FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2></FONT><FONT color=#000000> </FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT color=#000000 size=2>2006 წელს დაფინანსება გაიზარდა 9255 ლარამდე, ხოლო 2007 წელს მიაღწია 45911 ლარს. </FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=2></FONT><FONT color=#000000> </FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT color=#000000 size=2>მომდევნო წლებში იგეგმება დაფინანსების ბევრად უფრო გაზრდა თანამედროვე ძვირადღირებული და საჭირო ლიტერატურის შესაძენად.</FONT></DIV>
 
==სასწავლო პროცესი==
 
 
<P align=center>საქართველოს უნივერსიტეტში მოქმედებს სწავლების შემდეგი საფეხურები</P>
<DIV align=justify>
<UL type=disc>
<LI>უმაღლესი პროფესიული
<LI>საბაკალავრო
<LI>სამაგისტრო
<LI>სადოქტორო </LI></UL></DIV>
<P style="LINE-HEIGHT: 1.5; TEXT-INDENT: 20px" align=justify>თითოეული საფეხური განსხვავდება სწავლის ხანგრძლივობით, საკრედიტო სისტემით, შეფასების მოდელით და სარეგისტრაციო პროცედურით.</P>
<P style="LINE-HEIGHT: 1.5; TEXT-INDENT: 20px" align=justify>ამ გვერდზე შეგიძლიათ გაეცნოთ სწავლების საფეხურებს დეტალურად.</P>
<br>
<h3 style="text-align:center;">მიღება</h3>
<br><br>
<h4 style="text-align:center;">საბაკალავრო</h4>
<DIV align=justify>საქართველოს უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე აბიტურიენტთა ჩარიცხვა ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე.</DIV>
<DIV align=justify>აბიტურიენტებმა, რომელთაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების წარმატებით გავლის შემდეგ მოიპოვეს საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლება, ადმინისტრაციის მიერ განსაზღვრულ ვადებში უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:</DIV>
<UL type=disc>
<LI>სკოლის ატესტატი - დედანი და ასლი;</LI>
<LI>პირადობის მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის დედანი და ასლი;</LI>
<LI>ორი ფოტოსურათი (3X4) და ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია;</LI>
<LI>პირველი სასწავლო წლის სწავლის საფასურის გადახდის (სრულად ან სემესტრულად გაფორმებული კონტრაქტის ტიპის მიხედვით) დამადასტურებელ ქვითარს;</LI>
<LI>სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი და ასლი (<I>ვაჟების შემთხვევაში</I>).</LI></UL>
<DIV>შეავსონ განცხადება-აპლიკაცია და გააფორმონ ხელშეკრულება (კონტრაქტი) უნივერსიტეტთან.</DIV>
<DIV><BR clear=all></DIV>
<DIV>სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია სს ”ბაზისბანკი”-ს ნებისმიერ ფილიალში.</DIV>
<DIV>საბანკო რეკვიზიტები:</DIV>
<DIV>სს „ბაზისბანკი“</DIV>
<DIV>ბანკის კოდი: 220101956</DIV>
<DIV>ანგარიში: 8736082</DIV>
<DIV>მიმღები: საქართველოს უნივერსიტეტი (ბაკალავრიატი)</DIV>
<DIV><I>დანიშნულებაში აუცილებლად უნდა მიეთითოს სტუდენტის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი!</I></DIV>
<DIV><U>დამატებითი ინფორმაციის მოგვმართეთ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09:00 საათიდან 18:00 საათამდე:</U></DIV>
<DIV><I>მისამართი: ქ. თბილისი, მ. კოსტავას გამზ. 77</I><I> </I><I><U><SUP>ა</SUP></U></I>, <I>III კორპუსი, ოთახი 507</I></DIV>
<DIV><I>ტელეფონი: 24 11 44 (შიდა 142)</I></DIV><I>ელ-ფოსტა: </I>t.chitorelidze @ug.edu.ge<br>br>
<h4 style="text-align:center;">სამაგისტრო</h4><br><br>
<DIV>მაგისტრატურაში მიღება ხორციელდება საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე. სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის მსურველებმა ასევე წარმატებით უნდა გაიარონ შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა. </DIV>
<DIV>სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:</DIV>
<UL type=disc>
<LI>ბაკალავრის დიპლომის დედანი და ასლი,</LI>
<LI> პირადობის მოწმობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან პასპორტის დედანი და ასლი</LI>
<LI>ორი ფოტოსურათი 3X4;</LI>
<LI>ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია CD-ზე;</LI>
<LI>სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი და ასლი (ვაჟების შემთხვევაში)</LI>
<LI>საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის დამადასტურებელი სერთიფიკატის დედანი და ასლი</LI>
<LI>შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი</LI>
<LI>შეავსონ: სპეციალური განაცხადი-აპლიკაცია.</LI>
<LI>განაცხადი-აპლიკაციის ფორმა შეგიძლიათ ამოიღოთ საუნივერსიტეტო ვებ-გვერდიდან: www.ug.edu.ge</LI></UL>
<DIV>
<DIV>სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია სს ”ბაზისბანკი”-ს ნებისმიერ ფილიალში.</DIV>
<DIV>საბანკო რეკვიზიტები:</DIV>
<DIV>სს „ბაზისბანკი“</DIV>
<DIV>ბანკის კოდი: 220101956</DIV>
<DIV>ანგარიში: 8736082</DIV>
<DIV>მიმღები: საქართველოს უნივერსიტეტი (ბაკალავრიატი)</DIV>
<DIV><I>დანიშნულებაში აუცილებლად უნდა მიეთითოს სტუდენტის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი!</I></DIV>
<DIV><U>დამატებითი ინფორმაციის მოგვმართეთ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09:00 საათიდან 18:00 საათამდე:</U></DIV>
<DIV><I>მისამართი: ქ. თბილისი, მ. კოსტავას გამზ. 77</I><I> </I><I><U><SUP>ა</SUP></U></I>, <I>III კორპუსი, ოთახი 507</I></DIV>
<DIV><I>ტელეფონი: 24 11 44 (შიდა 142)</I></DIV>
<DIV><I>ელ-ფოსტა:</I><I> </I>t.chitorelidze @ug.edu.ge</DIV></DIV>
<DIV> </DIV><br><br>
 
<h4 style="text-align:center;">სადოქტორო</h4><br><br>
<DIV>სადოქტორო პროგრამებზე მიღების დრო არ არის განსაზღვრული. მსურველს შეუძლია წელიწადის ნებისმიერ დროს, ყოველი თვის მეორე ნახევაში (15-30), სადოქტორო პროგრამაზე რეგისტრაციის მიზნით, მიაკითხოს საკვალიფიკაციო ნაშრომების მენეჯერს. <BR>სადოქტორო პროგრამებზე მიღება ითვალისწინებს შემდეგ სამ ეტაპს:</DIV>
<UL type=disc>
<LI>საბუთების შემოტანა;</LI>
<LI>სადოქტორო პროგრამაზე რეგისტრაცია;</LI>
<LI>უნივერსიტეტთან ხელშეკრულების/კონტრაქტის გაფორმება.</LI></UL>
<DIV> სადოქტორო პროგრამებზე სწავლის მსურველებმა უნდა: წარმოადგინონ:</DIV>
<UL type=disc>
<LI>მაგისტრის დიპლომის დედანი და ასლი,</LI>
<LI>ორი სარეკომენდაციო წერილი დოქტორის ხარისხის მქონე მოქმედი მეცნიერ-სპეციალისტისაგან;</LI>
<LI>ორი ფოტოსურათი 3X4; ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია CD-ზე;</LI>
<LI>სულ მცირე 1 სამეცნიერო პუბლიკაცია, გამოქვეყნებული საერთაშორისო ჟურნალებში, რომელთა ჩამონათვალს ცნობს სუ-ის ის სკოლა, სადაც აპირებს დოქტორანტი სადოქტორო პროგრამაზე მუშაობას. პუბლიკაციის წარმოდგენა შესაძლოა ქსეროასლის სახით.</LI>
<LI>შეავსონ: სპეციალური განაცხადი-აპლიკაცია. განაცხადის ფორმა ინახება საკვალიფიკაციო ნაშრომების მენეჯერთან და განთავსებულია საუნივერსიტეტო ვებ-გვერდზე: www.ug.edu.ge</LI></UL>
<DIV align=justify>თუ სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის მსურველს არა აქვს სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული არცერთი ნაშრომი, მას შეუძლია დაცვის საბჭოს წარმოუდგინოს სამაგისტრო ნაშრომი, ან სამაგისტრო ნაშრომის, მისი აზრით, ყველაზე ღირებული მონაკვეთი. დაცვის საბჭო გაეცნობა სამაგისტრო ნაშრომს, გაესაუბრება კანდიდატს და დაასკვნის შეიძლება მისი მიღება პროგრამაზე თუ არა. </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია სს ”ბაზისბანკი”-ს ნებისმიერ ფილიალში.</DIV>
<DIV>საბანკო რეკვიზიტები:</DIV>
<DIV>სს „ბაზისბანკი“</DIV>
<DIV>ბანკის კოდი: 220101956</DIV>
<DIV>ანგარიში: 8736082</DIV>
<DIV>მიმღები: საქართველოს უნივერსიტეტი (ბაკალავრიატი)</DIV>
<DIV><I>დანიშნულებაში აუცილებლად უნდა მიეთითოს სტუდენტის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი!</I></DIV>
<DIV><U>დამატებითი ინფორმაციის მოგვმართეთ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09:00 საათიდან 18:00 საათამდე:</U></DIV>
<DIV><I>მისამართი: ქ. თბილისი, მ. კოსტავას გამზ. 77</I><I> </I><I><U><SUP>ა</SUP></U></I>, <I>III კორპუსი, ოთახი 507</I></DIV>
<DIV><I>ტელეფონი: 24 11 44 (შიდა 142)</I></DIV>
<DIV><I>ელ-ფოსტა:</I><I> </I>t.chitorelidze @ug.edu.ge</DIV>
 
<h4 style="text-align:center;">უმაღლესი პროფესიული</h4><br><br>
<DIV>საქართველოს უნივერსიტეტის უმაღლეს პროფესიულ პროგრამებზე აბიტურიენტთა ჩარიცხვა ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე.</DIV>
<DIV>აბიტურიენტებმა, რომელთაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების წარმატებით გავლის შემდეგ მოიპოვეს საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლება, ადმინისტრაციის მიერ განსაზღვრულ ვადებში უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:</DIV>
<UL type=disc>
<LI>სკოლის ატესტატი - დედანი და ასლი;</LI>
<LI>პირადობის მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტის დედანი და ასლი;</LI>
<LI>ორი ფოტოსურათი (3X4) და ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია;</LI>
<LI>პირველი სასწავლო წლის სწავლის საფასურის გადახდის (სრულად ან სემესტრულად გაფორმებული კონტრაქტის ტიპის მიხედვით) დამადასტურებელ ქვითარს;</LI>
<LI>სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი და ასლი (<I>ვაჟების შემთხვევაში</I>).</LI></UL>
<DIV>შეავსონ განცხადება-აპლიკაცია და გააფორმონ ხელშეკრულება (კონტრაქტი) უნივერსიტეტთან.</DIV>
<DIV><BR clear=all></DIV>
<DIV>სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია სს ”ბაზისბანკი”-ს ნებისმიერ ფილიალში.</DIV>
<DIV>საბანკო რეკვიზიტები:</DIV>
<DIV>სს „ბაზისბანკი“</DIV>
<DIV>ბანკის კოდი: 220101956</DIV>
<DIV>ანგარიში: 8736082</DIV>
<DIV>მიმღები: საქართველოს უნივერსიტეტი (ბაკალავრიატი)</DIV>
<DIV><I>დანიშნულებაში აუცილებლად უნდა მიეთითოს სტუდენტის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი!</I></DIV>
<DIV><U>დამატებითი ინფორმაციის მოგვმართეთ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09:00 საათიდან 18:00 საათამდე:</U></DIV>
<DIV><I>მისამართი: ქ. თბილისი, მ. კოსტავას გამზ. 77</I><I> </I><I><U><SUP>ა</SUP></U></I>, <I>III კორპუსი, ოთახი 507</I></DIV>
<DIV><I>ტელეფონი: 24 11 44 (შიდა 142)</I></DIV>
<DIV><I>ელ-ფოსტა:</I><I> </I>t.chitorelidze @ug.edu.ge</DIV><br><br>
ანონიმური მომხმარებელი