კუშინგის სინდრომი: განსხვავება გადახედვებს შორის

გვერდი დაცარიელდა
(ახალი გვერდი: kuSingis sindromi Tirkmelzeda jirkvlis(Tzj) qerqis mier glukokortikoidebis konkretulad ki kortizolis Warbi produqciis Sedegad ganviTarebuli paTologiuri mdgoma...)
 
(გვერდი დაცარიელდა)
kuSingis sindromi Tirkmelzeda jirkvlis(Tzj) qerqis mier glukokortikoidebis konkretulad ki kortizolis Warbi produqciis Sedegad ganviTarebuli paTologiuri mdgomareobaa. sityva `sindromi~ aq imitom ixmareba, rom kuSingis simptomokompleqss iwvevs Tirkmelzeda jirkvlis qerqSi sxvadasxva procesi, magram piveladi moSla sxvadasxva eqstrasuprarenuli lokalizaciis SeiZleba iyos.
153

რედაქტირება