სინუსების თეორემა — ტრიგონომეტრიის თეორემა, რომელიც ადგენს თანაფარდობას ნებისმიერი სამკუთხედის a, b, c გვერდებსა და მათი მოპირდაპირე A, B და C კუთხეების სინუსებს შორის. სინუსების თეორემის შინაარსი მდგომარეობს შემდეგში:

სადაც R მოცემულ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსია.

ლიტერატურარედაქტირება