სიმტკიცე — მასალის თვისება გაუძლოს გარეგან მექანიკურ ზემოქმედებას ისე, რომ არ დაირღვეს მისი მთლიანობა. სიხისტე არის მყარის სხეულის ისეთი თვისება, რომელიც ეწინააღმდეგება გარეგან ზემოქმედებების შედეგად მისი პირვანდელი გეომეტრიული ზომების და ფორმების საგრძნობ შეცვლას. სიმტკიცეს ზომავენ სამ დიაპაზონში: მაკრო, მიკრო, ნანო.

ლიტერატურა რედაქტირება

  • Chinn, R. L. (2009). "Hardness, bearings, and the Rockwells". Advanced Materials & Processes. 167 (10): 29–31.