სათლელი:

ლიტერატურა რედაქტირება

  • ჯიქია ს., გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, წგნ. 3, თბ., 1958;