ტერმინი სათავადაზნაურო გიმნაზია შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგთაგან: