რიცხვთა თეორია

რიცხვთა თეორიამათემატიკის დარგი, რომელიც სწავლობს რიცხვთა თვისებებს. რიცხვთა თეორიას ზოგჯერ არითმეტიკასაც უწოდებენ, მაგრამ, ჩვეულებრივ, არითმეტიკის ქვეშ გულისხმობენ სწავლებას მთელ და წილად რიცხვებზე იმ დროს, როდესაც რიცხვთა თეორიაში შეისწავლება მთელ რიცხვთა კანონზომიერებანი. რიცხვთა თეორიაში ბუნებრივადაა ჩართული ალგებრულ რიცხვთა თეორიაც. კანონზომიერებით მდიდარია რიცხვთა თეორიის ის ნაწილი, რომელიც სწავლობს განუსაზღვრელი განტოლებების, ე. წ, დიოფანტური განტოლებების მთელი რიცხვების სიმრავლეში ამოხსნადობის საკითხს.

რიცხვთა თეორიიდან გამოიყოფა რამდენიმე ქვედარგი.

  • ელემენტარული რიცხვთა თეორია მთელი რიცხვების კანონზომიერებებს სწავლობს მათემატიკის სხვა დარგების გამოყენების გარეშე.
  • ანალიზური რიცხვთა თეორია მთელი რიცხვების შესწავლისას იყენებს მათემატიკური ანალიზიის მეთოდებს.
  • ალგებრული რიცხვთა თეორია ბუნებრივადაა ჩართული რიცხვთა თეორიაში, მასში შეისწავლება ალგებრული რიცხვები, ე.ი. მთელკოეფიციენტებიანი მრავალწევრების ამონახსნები.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება