პოზიციური კოდი ციფრულ მოწყობილობებში ხშირად გამოიყენება, სადაც რიცხვი განისაზღვრება ერთიანის პოზიციით ნულების სიმრავლეში, ან ნულის პოზიციით ერთიანების სიმრავლეში.

მაგალითად, თუ პოზიციური კოდის სიმრავლე შედგება 10 პოზიციისაგან, ათობითი რიცხვი 8 პოზიციურ კოდში იქნება 0100000000, ხოლო ათობითი რიცხვი 4 კი — 0000010000.

განსაზღვრებარედაქტირება

პოზიციური კოდი განისაზღვრება ერთიანი რიცხვით  , რომელიც კოდის ფუზეა. კოდს ფუძით   ასევე უწოდებენ  -ობითს (კერძოდ, ორობითს, სამობითს, ათობითს და ა.შ.).

მთელი რიცხვი ნიშნის   გარეშე  -ობით სისტემაში წარმოდგენილია რიცხვ  

 -ის ხარისხის წრფივი კომბინაციის სახით, სადაც   მთელი რიცხვებია. მათ ეწოდებათ ციფრები, რომლებიც აკმაყოფილებენ არათანაბრობას  

რესურსები ინტერნეტშირედაქტირება