ნაცვალსახელი (მრავლობითში „ნაცვალსახელები“, სამეცნიერო ტერმინოლოგიაში აგრეთვე გამოიყენება ლათინური Pronomen ან Pronomina) — მეტყველების ერთ-ერთი ნაწილი.