შეგიძლიათ შექმნათ დოკუმენტაცია ამ მოდულისათვის: მოდული:კალენდარი/ინფო

require('Module:No globals')

local p = {}
local root = {}

local function addRow(row)
	table.insert(root, row)
end

local function getMonthNameInGeorgian(month) 
	return ({"იანვარი","თებერვალი","მარტი","აპრილი","მაისი","ივნისი","ივლისი","აგვისტო","სექტემბერი","ოქტომბერი","ნოემბერი","დეკემბერი"})[month]
end

local function isLeapYear(year)
  return year % 4 == 0 and (year % 100 ~= 0 or year % 400 == 0)
end

local function getDaysInMonth(month, year)
  return month == 2 and isLeapYear(year) and 29
      or ("\31\28\31\30\31\30\31\31\30\31\30\31"):byte(month)
end

function p.main(frame)
	local year = tonumber(frame.args.year)
	local month = tonumber(frame.args.month)
	local headerColor = (frame.args.headerColor and frame.args.headerColor ~= "") and frame.args.headerColor or "#C0C0C0" 
	local color = (frame.args.color and frame.args.color ~= "") and frame.args.color or "#DCDCDC"

	local firstWeekday = tonumber(os.date("%w",os.time{year=year, month=month, day=1}))
	local monthName = getMonthNameInGeorgian(month)
	local prevMonthName = getMonthNameInGeorgian((month - 2) % 12 + 1)
	local nextMonthName = getMonthNameInGeorgian(month % 12 + 1)
	local daysInMonth = getDaysInMonth(month, year)
	 
	addRow("{| class=\"infobox\" style=\"float:right; margin-left: 1em; text-align:center;\" cellpadding=2 cellspacing=0\n")
	addRow("|- style=\"background:" .. headerColor .. ";\"\n")
	addRow("|align=center| [[" .. prevMonthName .. "| << ]]\n")
	addRow("|colspan=\"5\"|'''[[" .. monthName .. "]]'''\n")
	addRow("|align=center| [[" .. nextMonthName .. "| >> ]]\n")
	addRow("|- style=\"background:" .. color .. ";\"\n")
	addRow("|width=\"14%\"|ორშ\n")
	addRow("|width=\"14%\"|სამ\n")
	addRow("|width=\"14%\"|ოთხ\n")
	addRow("|width=\"14%\"|ხუთ\n")
	addRow("|width=\"14%\"|პარ\n")
	addRow("|width=\"14%\"|შაბ\n")
	addRow("|width=\"14%\"|კვი\n")
	addRow("|-\n")

	for i = 1, (firstWeekday - 1) % 7 do
		addRow("|\n")
	end

	for i = 1, daysInMonth do
		addRow("|[[" .. i .. " " .. monthName .. "|" .. i .. "]]\n") 
		addRow(((i + firstWeekday - 1) % 7 == 0 and "|-\n" or ""))
	end

	addRow("|- style=\"background:" .. color .. ";\"\n")
	addRow("|colspan=\"7\"|'''[[" .. year .. "]]'''\n")
	addRow("|}")

	return table.concat(root)
end

return p