ლიგატურა

მრავალმნიშვნელოვანი

ლიგატურა შეიძლება აღნიშნავდეს: