კვადრატული ფესვი რიცხვიდან მათემატიკაში ეწოდება ისეთ რიცხვს, რომლის კვადრატი -ს ტოლია . კვადრატული ფესვის ჩასაწერად ხმარობენ აღნიშვნას (კვადრატული ფესვი -დან).

ფუნქციის f(x) = √x გრაფიკია ნახევარპარაბოლა ვერტიკალური დირექტრიქსით.