დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია
კოდი
{{Nplg ბიოგრაფია|კოდი}}
ნიმუში
{{Nplg ბიოგრაფია|00000803|ილია ჭავჭავაძე}}

გვაძლევს:

ან უბრალოდ

{{Nplg ბიოგრაფია|00000803}}

ამ შემთხვევაში სახელის და გვარის სახით ავტომატურად აისახება გვერდის სათაური.