თავისუფალი ვარდნის აჩქარება

თავისუფალი ვარდნის აჩქარება, სიმძიმის ძალის აჩქარებააჩქარება, რომელსაც სიმძიმის ძალა ანიჭებს თავისუფალ მატერიალურ წერტილს. როგორც სიმძიმის ძალა, ისე თავისუფალი ვარდნის აჩქარებაც დამოკიდებულია ადგილის განედსა და ზღვის დონიდან მის სიმაღლეზე.

თბილისის განედისათვის ზღვის დონეზე თავისუფალი ვარდნის აჩქარება =9.80320 მ/წმ2, სტანდარტული (ნორმალური) თავისუფალი ვარდნის აჩქარება =9.80665 მ/წმ2.

ყველა პლანეტას თუ თანამგზავრს გააჩნია საკუთარი თავისუფალი ვარდნის აჩქარება.

მსოფლიო მიზიდულობის კანონიდან გამომდინარე M მასის კოსმიური სხეულზე თავისუფალი ვარდნის აჩქარება გამოითვლება ფორმულით:

,

სადაც  — გრავიტაციული მუდმივაა (6.67430[15]·10−113·წმ−2·კგ−1),  — პლანეტის მასა,  — პლანეტის რადიუსი.

გრავიტაციული აჩქარება კოსმიური სხეულის (ნულოვანი) ზედაპირიდან სიმაღლეზე გამოითვლება ფორმულით:

ლიტერატურა

რედაქტირება