ერთ პირთან მოლაპარაკება (ეპმ)სახელმწიფო შესყიდვის ერთ-ერთი საშუალებაა საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოს. ერთ პირთან მოლაპარაკების საშუალებით შესყიდვა შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს იმ საქონლის ან მომსახურების შესყიდვისათვის, რომლის სავარაუდო ღირებულება არ აღემატება 50.000 ლარს, აგრეთვე იმ სამუშაოს შესყიდვისათვის, რომლის სავარაუდო ღირებულება არ ღემატება 100.000 ლარს. არის კიდევ სხვა ძირითადი პირობები, რომელთა დროსაც ხორციელდება ერთ პირთან მოლაპარაკებით შესყიდვა.