ბიო-სავარის კანონი

ბიო-სავარის კანონიფიზიკური კანონი პირდაპირი ელექტრული დენით წარმოქმნილი მაგნიტური ველის ინდუქციური ვექტორის დასადგენად. შეიქმნა ექსპერიმენტულად ბიოსა და სავარის მიერ, ხოლო ზოგადად ჩამოყალიბებულ იქნა ლაპლასის მიერ.

ვექტორული ველი B დამოკიდებულია ელექტრული დენის სიდიდეზე, მიმართულებაზე, სიგრძეზე და ასევე ფუნდამენტურ ფიზიკურ მუდმივაზე, რომელსაც მაგნიტური მუდმივა ეწოდება.[1]

ფორმულირება რედაქტირება

ბიო-სავარის კანონი გამოიყენება სტაციონატული დენის მიერ გენერირებული მაგნიტური ველის გამოსათვლელად. SI სისტემაში ამ კანონს აქვს სახე

 

ან, ექვივალენტურად,

 

სადაც

I არის დენი,
dl არის ვექტორი, რომლის მიმართულება ემთხვევა დენის ლოკალურ მიმართულებას.
B არის მაგნიტური ველის ინდუქცია
μ0 არის მაგნიტური მუდმივა,
  არის წანაცვლების ერთეულოვანი ვექტორი, რომელიც მიმართულია დენის ელემენტიდან იმ წერტილისკენ, სადაც ხდება დენის მნიშვნელობის გამოთვლა, და
  არის წანაცვლების ვექტორი.


იხიილეთ აგრეთვე რედაქტირება

სქოლიო რედაქტირება

  1. Jackson, John David (1999). Classical Electrodynamics, 3rd ed., New York: Wiley, გვ. Chapter 5. ISBN 0-471-30932-X.