ბენზიდინური გადაჯგუფება

ქიმიური რეაქცია

ბენზიდინური გადაჯგუფებაშიგამოლეკულური გადაჯგუფება, რომლის დროსაც განზავებული მინერალური მჟავების მოქმედებით ჰიდრაზობენზოლი გარდაიქმნება 4,4'-დიამინოდიფენილად ანუ ბენზიდინად. ამავე დროს წარმოიქმნება 4,2'-დიამინოდიფენილის, დიფენილისი მცირე რაოდენობა.

რეაქციის მიმდინარეობა

თუ ჰიდრაზობენზოლი ჩამნაცვლებელს პარა-მდგომარეობაში შეიცავს, მაშინ მიმდინარეობს ნახევრად ბენზიდური, ანუ სემიდინური გადაჯგუფება და მიიღება ამინოდიფენილამინი.

გამოყენებარედაქტირება

ბენზიდინურ გადაჯგუფებას ფართოდ იყენებენ აზოსაღებრების წარმოებაში, ტოლიდინის, დიანიზიდინის და სხვათა მისაღებად.

ლიტერატურარედაქტირება