არა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინით არა შეიძლება აღნიშნული იყოს: